Stavset og Ytre-Standal grendalag, Powered by Joomla!
Feil
  • Feil ved lasting av nyhetsmatingsdata.
Møte i forhandlingsutvalet

 

Her er referatet:

MØTEREFERAT – FORHANDLINGSUTVALGET

Sted: Sunnfjord hotell

Tilstede:

- adv. Frode S. Halvorsen, fra adv.firm Harris
- adv. Ivar Chr. Andersskog, fra adv.firm Nidaros

Forhandlingsutvalget:

- Kåre Aasebø, Førde
- Atle R. Alsaker, Eid
- Kjell Ese, Sogn
- Eilert Hovden, Ørsta

 


 

Forhandlingsutvalget foretok presentasjon av seg selv, og kompetansen innad i gruppen ansees svært god, med kompetanse som spennes fra jordskifteretten ( både jordskiftetekniker og jordskiftekandidat), takstmann, elektroingeniør, ass.rådmann m/juridikum m.m

Aasebø hadde foretatt innkalling til møte, men ønsket ikke å påta seg et "lederverv" innad i gruppen. Kjell Ese ble valgt som å være bindeleddet mellom advokatene og resten av tillitsmannsapparatet, når det er behov for dette.

Totalt er det ca 20 tillitsmenn på linjestrekket.

En må forsøke å få brakt i orden en fullstendig adresseliste med e-postadresser og telrfonnr. til samtlige tillitsmenn. Dette forsøkes brakt i orden så snart som mulig.

 


 

ALLSKOG har påbegynt registrering av skogressursene, og man må få innhentet nærmere opplysninger om hvordan dette arbeid gjennomføres, dvs om det foretas befaring og taksering av hver enkelt eiendom, eller om de kun foretar stikkprøver og at registreringen kun skjer gjennom kart og ortofoto.

Forhandlingsutvalget var enig i at det kan være behov for at Grunneierne får oppnevnt en egen skogsakskyndig som kan gå igjennom ALLSKOG sin registrering, og eventuelt foretar stikkprøver, der hvor det kan være usikkerhet. Dette tas opp i møte med Statnett.

 


 

Skjønnsbegjæring er nå sendt fra saksøker, og saksøker ønsker å ha et forhandlingsmøte om en eventuell rammeavtale. Adv. Andersskog redegjorde for hvordan rammeavtale var inngått i Trøndelag og hvordan erstatningsoppgjøret ble gjennomført med utgangspunkt i en slik rammeavtale. En rammeavtale vil i utgangspunktet kun dekke de alminnelige erstatningsposter ( grunn-erstatning for klausulering, mastepunkter m.m), og er ikke bindende for den enkelte grunneier. Særskilte problemstillinger ble løst gjennom individuelle forhandlinger og/eller skjønn.

Forhandlingsutvalget var positiv til å forhandle om en slik rammeavtale, men man må få avklart erstatningsnivået i Hordaland, Sogn-og Fjordane, bl.a for å sammenligne erstatningsnivået i disse til fylker i forhold til Trøndelag. Andersskog hadde utarbeidet et kompendium med div. rammeavtaler fra Trøndelag.

I tillegg må man få innhentet Rammeavtalen for utbyggingen til Ormen Lange, da man kan forvente at Statnett vil presentere denne som mal. Aasebø purrer opp om denne rammeavtalen.

Før man tar møte med Statnett, er man enig i at det bør avholdes grunneiermøter i de respektive sogn, og at man tar et nytt møte i forhandlingsutvalget for å legge opp strategien før møte med Statnett.

 


 

Grunneiermøter:

Grunneiermøter bør avholdes i løpet av august/september. På grunneiermøtene må følgende temaer tas opp:

- Informasjon om tillitsmannsapparatet og Forhandlingsutvalget
- Forventet erstatningsnivå v/skjønn og påregnelig erstatning v/rammeavtale
- Hvilke erstatningsposter som kan omfattes av en rammeavtale
- Problemstillinger som faller utenfor rammeavtale, og som krever individuell behandling
- Videre fremdrift og prosessen fremover, både m.h.t. skjønnsbegjæringen og forhandlingsutvalget

--------------

Forhandlingsutvalget samles den 14 okt., for å gå igjennom innspill fra grunneiermøtene, Ormen-Lange-avtalen og legger opp strategi til møte med Statnett.

Andersskog sender mail til adv. Lyngholdt om at et forhandlingsmøte må avholdes etter 14 okt.

 


 

Forhandlingsutvalgets medlemmer orienterer Skogbrukslederne på de deler av trasseen, hvor det ennå ikke foreligger konsesjon/ekspropriasjon.

 


 

Adv. Andersskog og adv. Halvorsen tar et telefonmøte med adv. Losen i august, for å informere om Forhandlingsutvalget og prosessen fremover.

 


 

De Tillitsvalgte distribuerer informasjonen som kommer fra Forhandlingsutvalget og/eller advokatene til den enkelte grunneier.

Trondheim 12.07.2011
Ivar Chr. Andersskog
Advokat / referent

 

 

Ørskog-Fardal